آخرین آخبار

معرفی اتحاديه و برنامه های آن به نقل از اساسنامه

فصل اول: موضوع،محل و شخصیت حقوقی

ماده1- اتحادیه تولیدکنندگان،صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار،سبزی و صیفی ،گل و نهال ایران شعبه ارومیه وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران که در این اساسنامه اختصارا به ترتیب و اتحادیه و اتاق نامیده می شوند به منظور حصول به هدفهای اتحادیه تشکیل می شود.

ماده2- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی است و وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد.

ماده3- محل اصلی اتحادیه درتهران است و می تواند در هر منطقه که مقتضی بدانداعم از داخل یا خارج از کشور شعبه،دفتر و یا نمایندگی ایجاد نماید.(ترتیب تاسیس یا گشایش شعب و دفاتر نمایندگی را آئین نامه اتحادیه مشخص خواهد نمود.)

 

 فصل دوم : اهداف

 

ماده4- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در تولید ، صادرات و واردات میوه و تره بار ، سبزی و صیفی ،گل و نهال ایران و توسعه و بهبود تولید ، صادرات و واردات این اقلام و فراوردهای آنها.

ماده5- حفظ و حمایت از منافع اعضا اتحادیه و ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی و تحکیم اصول همکاری فنی مابین آنها .

ماده6- همکاری و هماهنگی با اتاق، وزارتخانه ها ، موسسات ، نهادها و سایر سازمانهای ذیربط همسو با سیاست های اقتصادی دولت در جهت توسعه و بهبود تولید، صادرات و واردات موضوع اساسنامه.

 

فصل سوم : وظایف اتحادیه

 

ماده7- تعیین خط مشی و برنامه های اقلام مندرج در ماده یک در جهت آماده نمودن ، بسته بندی ، امور حمل ونقل بر اساس نیاز بازارهای صادراتی و داخلی برای اعضا .

ماده8- فراهم نمودن تهسیلات و انجام خدمات بازاریابی برای کالاهای حوزه عمل اتحادیه جهت تبلیغات ، اعزام هیات هایی به خارج از کشور ،دعوت از خریداران و کاربرد سایر روشهای بازاریابی .

ماده9– ایجاد مراکز تحقیقاتی برای انجام بررسی علمی و تهیه اطلاعات و آمار در امر تعیین واریته های صادراتی ، برداشت و نگهداری ، بسته بندی ، حمل و نقل ، روش های بازار یابی و غیره با همکاری موسسات عالی و دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و انتشار نتایج حاصله از تحقیقات و ارائه آنها به سازمانهای ذیربط و ارائه خدمات مشورتی و آموزش اعضا و تخصیص بورس های تحقیقاتی.

ماده10- توزیع عادلانه امکانات و کالاهای سهمیه بندی شده اعم از داخلی یا خارجی ، مجوزهای صدور و غیره بر اساس نیاز و توان اعضا و همچنین تلاش برای بدست آوردن امکانات بیشتر برای گسترش و بهبود کمی و کیفی فعالیت اعضای اتحادیه.

ماده 11- همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه تعیین استاندارد برای کالاهای ذیربط با توجه به استانداردهای بین المللی و کشورهای مختلف و تطبیق استانداردهای ایران با آنها و آموزش اعضاء در این رابطه و ارتقای سطح استانداردها و بسته بندی صادراتی کالاهای تحت پوشش اتحادیه .

ماده 12- تماس مستمر و همکاری و ارائه پیشنهادات به وزارت کشاورزی ، وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع ، وزارت اقتصاد و دارائی ، وزارت راه و ترابری ،وزارت بهداری و موسسات دیگری که در جهت توسعه صادرات یا بهبود کیفیت کالاهای حوزه عمل اتحادیه به موجب قانون وظایفی بعهده دارند.

ماده 13- دفاع از حقوق اعضای اتحادیه در مراجع قانونی داخلی و خارجی وحل و فصل دعاوی از طریق حکمیت و داوری.

ماده 14- برگزاری و شرکت در سمینارها ، کنفرانس ها ، سمپوزیوم ، نمایشگاه ها و مجامع داخلی و خارجی و انتشار نشریات در زمینه های مزبور برای آشنا نمودن تولید کنندگان ،مصرف کنندگان و صنایع جانبی به اهمیت تولید و صادرات محصولات و فرآورده های ذیربط.

ماده 15- کوشش به منظور اخذ اعتبارات و تسهلات مناسب از بانکها و یا منابع مالی دیگر برای اعضاء در چهار چوب مقررات و قوانین جاری کشور.

ماده 16- کوشش در ایجاد صندوق بیمه صادرات با مشارکت سازمانهای بیمه داخلی و خارجی در چهار چوب قوانین و مقررات جاری کشور.

ماده 17- نظارت مستمر بر فعالیت های اعضای اتحادیه به منظور جلوگیری از هر نوع رقابت غیر منطقی و نا سالم و حفظ و ارتقای کیفیت کالاهای تحت پوشش و سعی در ایجاد همکاری و هماهنگی بین فعالان غیر عضو و اعضای اتحادیه.

ماده 18- انتشار گزارشها ، بولتن های خبری یا نشریات ادواری بمنظور بالا بردن سطح آگاهی و معلومات اعضای اتحادیه و سازمان های ذیربط.

ماده 19- انجام هر اقدام دیگری که ((اتحادیه)) در جهت توسعه و بهبود کمی و کیفی تولید و صادرات محصولات و فرآوردهای ذیربط و خدمات جنبی آن لازم تشخیص دهد.

ماده 20- تدوین آئین نامه های اجرائی برای هر یک از وظایف فوق به نحوی که مغایر با اهداف و متجاوز از محدوده مواد مصوب این اساسنامه و همچنین مغایر با قوانین و مقررات جاری مملکت نباشد.

 

فصل چهارم : شرایط عضویت و منابع درآمد

 

ماده 21- کلیه اشخاص حقوقی میتوانند با قبول ضوابط و شرایط اتحادیه و اتاق به عضویت آن پذیرفته شوند.

ضوابط عضویت و تمدید آن در اتحادیه عبارتند از :

1-تابعیت ایرانی

2- دارا بودن کارت بازرگانی و کارت معتبر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

3- افراد حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن کارت بازرگانی به تولید ، صادرات و یا واردات اقلام ماده 1 این اساسنامه اقدام نمودهاند با ارایه اسناد صدور و کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بعنوان عضو غیر اصلی پذیرفته شده و پس از یکسال عضویت و اشتغال در این رشته به عضویت اصلی پذیرفته خواهند شد.

4- پذیرش اساسنامه و پیروی از خط مشی اتحادیه و رعایت تصمیمات و مصوبات آن .

5- اشتغال به امر تولید ، صدور و واردات اقلام ماده 1.

تبصره : اتحادیه میواند خارج از ظوابط فوق الذکر دارای اعضای افتخاری و غیر اصلی داشته باشد.

 

ماده 22- آئین نامه های مالی ، اجرائی ، پذیرش اعضاء ، نحوه خروج ، تعلیق و اخراج از اتحادیه ورودیه ، حق عضویت سالانه توسط هیات مدیره تدوین و پس از تصویب در مجمع عمومی به اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 23- منابع درآمد اتحادیه عبارتند از :

1-ورودیه.

2- حق عضویت سالانه.

3- اخذ کار مزد در قبال ارائه خدمات.

4- هر منبع مقتضی دیگر بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی اتحادیه.

 

فصل پنجم : تشکیلات اتحادیه و وظایف آنها

 

 ماده 24- اتحادیه از ارکان زیر تشکیل می شود :

-مجامع عمومی

- هیئت مدیره

- بازرسان

- دبیرخانه و کمیته های تخصص

 

مجامع عمومی

 

ماده 25- مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 26- وظایف مجمع عمومی فوق العاده بشرح زیر می باشد :

الف – اصلاح یا تغییر اساسنامه .

ب –انحلال اتحادیه یا تغییر امور آن .

ج –تبدیل یا تغییر وضع حقوقی اتحادیه یا تغییر فعالیت آن .

د – هر اقدام دیگری که طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .

 

ماده 27- مجمع عمومی فوق العاده با شرکت بیش از یک دوم اعضای اتحادیه رسمیت خواهد یافت . چنانچه در اولین جلسه این نصاب حاصل نشد ، مجمع دیگری برای بار دوم دعوت خواهد شد . این مجمع با حضور یک چهارم اعضا رسمیت خواهد یافت . مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه مجمع اول قید شده باشد و فاصله بین دو دعوت از یک ماه بیشتر نباشد .

 

 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

 

ماده 28- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد :

الف- بررسی و تصویب خط مشی سالانه و برنامه های پیشنهادی هیئت مدیره .

ب- بررسی و تصویب آئین نامه هایی که طبق اساسنامه نیاز به تصویب مجمع دارد .

ج- برسی و تصویب تراز سالانه و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره .

د- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان .

ه- مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور جز آنچه طبق این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد .

 

 ماده 29- مجمع عمومی عادی با شرکت بیش از یک سوم اعضای اتحادیه رسمیت خواهد یافت . چنانچه در اولین جلسه این نصاب حاصل نشد مجمع دیگری برای بار دوم دعوت خواهد شد . این مجمع با حضور اعضای حاضر به هر تعداد رسمیت خواهد یافت ، مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه عمومی عادی با اکثریت مطلق آرا (نصف به علاوه یک) اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 30- در مجامع عمومی اعضای اصلی دارای یک رای خواهند بود .

تبصره 1- اعضای اصلی که نتوانند در مجامع حضور یابند ، میتوانند به شخص دیگری برای حضور در مجامع و دادن رای ، وکالت کتبی بدهند . این وکالتنامه باید از طرف یکی از اعضای هیئت مدیره و یا اتاق و یا محاضر رسمی گواهی شده باشد .

تبصره 2- هیچ عضوی نمیتواند وکالت بیش از دو نفر دیگر را داشته باشد .

تبصره 3- اعضای که مدت اعتبار کارت عضویت اتحادیه آنها بیش از یکسال از تاریخ انقضای آن گذشته باشد حق رای در مجامع اتحادیه را ندارند .

 

ماده 31- مجمع عمومی عادی باید در سه ماهه اول هر سال تشکیل شود . چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دوعت ننماید ، بازرسان اتحادیه مکلفند راسا اقدام نمایند . در صورت عدم دعوت از طرف بازرسان ظرف 15 روز از مهلت قانونی ، مجمع به دعوت یک پنجم اعضای اتحادیه تشکیل جلسه خواهد داد .

ماده 32- دعوت مجمع عمومی فوق العاده در هنگام ضرورت به شکل ماده فوق الذکر میباشد .

ماده 33- نحوه دعوت ،طرز تشکیل ،مقررات مربوط به انتخاب هیات رئیسه و ناظرها ، تنظیم صورت جلسه و انتشار مصوبات مجامع فوق العاده ،عادی و عادی بطور فوق العاده طبق آئین نامه ای خواهد بود که در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور ،توسط هیات مدیره تدوین و به تائید اتاق خواهد رسید .

 

 فصل ششم : هیات مدیره

 

ماده 34- اتحادیه به وسیله هیات مدیره ای مرکب از 7 نفر اصلی و 3 نفر عضو علی البدل که از طرف مجمع عمومی از بین اعضای اتحادیه انتخاب میشوند اداره خواهند شد .

ماده 35- هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شده ، وظایف مقرر در این اساسنامه را انجام میدهند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیئت مدیره برای دوره های بعد بلامانع است .

تبصره 1- انتخاب هیئت مدیره اتحادیه در اتاق با نظارت آئین نامه انتخاباتی که به وسیله اتاق تهیه می گردد انجام خواهد گرفت .

تبصره 2- هر یک از اعضاء هیات مدیره که استعفا داده یا فوت نموده از اعضای علی البدل به ترتیب دارا بودن رای بیشتر دعوت و مراتب به اتاق اعلام میشود .

 

ماده 36- هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و دو نفر را بعنوان نایب رئیس و یک نفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب خواهد نمود . اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت وی با یکی از نواب رئیس خواهد بود .

 

جلسات با حضور حداقل 5 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا عده حاضر قابل اجرا خواهد بود . در صورت تساوی آرا رای طرفی که رئیس جلسه جزو آن دسته است نافذ خواهد بود .

 

ماده 37- هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازمه و تامه برای اداره امور اتحادیه جز آنچه بر اساس این اساسنامه در صلاحیت مجامع عمومی و بازرسان است میباشد .

هیئت مدیره مئسول اجرای مفاد این اساسنامه است .

 

ماده 38- جلسات هیات مدیره باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .

ماده 39- چنانچه هر یک از اعضاء هیات مدیره نتواند در جلسات شرکت کند موظف است حداقل یک هفته قبل مراتب را به رئیس هیات مدیره اطلاع داده تا یکی از اعضاءعلی البدل را به جای وی در جلسه شرکت دهد و چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب بدون عذر موجه غیبت داشته باشد با تصویب هیات مدیره مستعفی شناخته خواهد شد .

ماده40- هیات مدیره دارای دفتری بنام دفتر تصمیمات خواهد بود که کلیه مصوبات خود را در آن ثبت و بع امضای اعضای حاضر اعم از موافق یا مخالف میرساند .

ماده 41- کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار ، قراردادهائی که بار مالی دارد و هر نوع تعهد مالی دیگر با امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار به اتفاق با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود . در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از نواب رئیس و در غیاب خزانه دار یکی از اعضای هیات مدیره با تایید خزانه دار دارای حق امضا می باشند .

ماده 42- هیات مدیره می تواند در در هر یک از بانک های ایرانی و خارجی به نام اتحادیه افتتاح حساب نماید و کسانی که طبق این اساسنامه حق امضا دارند به بانکها و سایر مراجع مالی معرفی نماید .

ماده 43- آئین نامه مقررات مالی اتحادیه توسط هیات مدیره تدوین می گردد .

ماده 44- شرح وظایف اعضای هیئت مدیره ،رئیس ، نواب رئیس ، منشی و خزانه دار و نیز نظامنامه داخلی هیات مدیره بصورت آئین نامه جداگانه توسط هیات مدیره تدوین میگردد .

 

بازرسان :

ماده 45- مجمع عمومی دو نفر را بعنوان بازرس از میان اعضای اتحادیه و یا از اعضای اتحادیه برای مدت دو سال انتخاب می نماید .

ماده 46- وظایف و اختیارات بازرسان بر اساس قوانین جاری کشور خواهد بود .

 

 

دبیر خانه و کمیته های تخصصی:

ماده 47- هیات مدیره از میان اعضای اتحادیه یا از خارج یک نفر را بعنوان دبیر کل اتحادیه انتخاب می نماید.

 

 هیئت مدیره میتواند قسمتی از وظایف خود را با حفظ نظارت کامل به دبیر کل تفویض نماید . دبیر کل مجری تصمیمات هیئت مدیره ، اداره کننده اتحادیه و بطور موظف در استخدام اتحادیه خواهد بود .

 

تبصره :در صورتیکه دبیر کل از میان اعضاء هیات مدیره انتخاب شده نمی تواند دارای سمت دیگری در هیات مدیره باشد .

 

ماده 48- اتحادیه دارای یک دبیر خانه خواهد بود که زیر نظر دبیر کل اتحادیه اداره میشود .

ماده 49- آئین نامه اجرائی تشکیلات دبیر خانه مقررات استخدامی و انظباتی ،سایر امور مربط به حسن اداره اتحادیه توسط دبیر کل تدوین و پس از تصویب هیئت مدیره بمورد اجرا گذارده میشود .

ماده 50- هیات مدیره میتواند برای بررسی هر یک از مسائل مربوط به تولید ،خدمات و تجارت کالاهای حوزه عمل خود کمیته هائی مرکب از افراد معتبر و با تجربه عضو اتحادیه یا خارج از آن تشکیل دهد . تصمیمات متخذه در هر یک از کمیته های مزبور با تصویب هیات مدیره در چهارچوب مقررات این اساسنامه معتبر و قابل اجرا خواهد بود .

ماده 51- آئین نامه مربوطه به تشکیل هر کمیته حسب مورد توسط هیات مدیره تدوین و تصویب خواهد شد .

ماده 52- سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران میباشد .

ماده 53- این اساسنامه در 52 ماده و 7 تبصره در جلسه مورخ 10 تیر ماه 1356 مجمع عمومی موسسین اتحادیه به تصویب رسید .

نظرسنجی

نظر شما در رابطه با طراحی جدید وب سایت چیست؟

اطلاعات تماس

  • ارومیه-خیابان برق-ساختمان جواهر-طبقه 7-واحد2
  • شماره های تماس :33455780 - 33451988 - 044
  • فکس : 33455606 - 044
Designed By Wiweb.ir