آخرین آخبار

معرفی اتحاديه و برنامه های آن به نقل از اساسنامه

اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره­برداری بیشتر از سرمایه­گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست­اندرکاران و به­هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب­و­کار و پاسخ­گویی به مشکلات و نارسایی­ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، اتحادیه محصولات کشاورزی استان آذربایجان­غربی با موضوع تولید، صادرات و واردات میوه و تره­بار، سبزی و صیفی، گل و نهال، انواع خشکبار، محصولات جانبی و همچنین فرآورده­های کلیه محصولات کشاورزی استان مطابق با مفاد زیر تشکیل می­گردد.

نام:

اتحادیه محصولات کشاورزی استان آذربایجان­غربی

            

هویت:

اتحادیه محصولات کشاورزی استان آذربایجان­غربی که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می­شود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) که در این اساسنامه به اختصار اتاق نامیده می­شود و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می­شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می­باشد و بصورت صنفی، حرفه­ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می­نماید.

تابعیت:

تابعیت اتحادیه ایرانی است.

اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی اتحادیه در شهرستان ارومیه می­باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی اتحادیه مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می­گردد و نیز کتبا̋ با امضای مجاز اتحادیه به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغراقیایی فعالیت اتحادیه در سراسر استان است.

اتحادیه می­تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شهرستان­ها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند.

تبصره : شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین­نامه­های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

مدت فعالیت:

مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.عضویت و شرایط آن:

کلیه فعالین در ارتباط با موضوع فعالیت اتحادیه می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت اتحادیه درآیند:

الف-داشتن تابعیت ایرانی؛

ب-دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه؛

ج- ارائه مستندات گمرکی به همراه کارت بازرگانی اتاق ارومیه یا دارا بودن پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان؛

د-پذیرش و تعهد به مفاد اساسنامه؛

ه-پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه؛

تبصره 1-در صورتیکه اعضاء هر یک از شرایط عضویت را از دست بدهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبناء احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد.

تبصره 2-تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرایط زایل شده، مجددا̋ عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محقق به استفاده از حقوق قانونی خویش می گردد، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به اتحادیه را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3-آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات اتحادیه را نخواهند داشت.

ماده 10- وظایف اعضاء:

کلیه اعضاء اتحادیه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف اتحادیه می باشند.    

ارکان

ماده 11- ارکان اتحادیه عبارتند از:

-        مجمع عمومی؛

-        هیئت مدیره ؛

-        بازرس.

ماده 12- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی اعضاء حقوقی اتحادیه می باشد.

12-1-دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار منتخب اتحادیه و حداقل ده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز و ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده صورت می پذیرد. ضمنا̋ دعوت نامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء از طریق نمابر و ایمیل ازسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

12-2-نماینده هر عضو حقوقی در اتحادیه جهت شرکت در مجامع عمومی، انشاء رأی و کاندید شدن باید از سوی شرکت خود دارای معرفی نامه رسمی باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصا̋ و اصالتا̋ در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. هر شخص حاضر در مجمع تنها دارای یک رأی می باشد.

12-3-اخذ رأی در مجامع عمومی اتحادیه بصورت علنی می باشد مگر زمانیکه رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان باشد و یا به صلاحدید اکثریت لازم در موارد دیگر تصمیم به اخذ رأی کتبی نماید.

12-4-نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضاء حاضر نسبت به انتخاب هیئت مدیره مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، بصورت نسبی رأی گیری خواهد کرد. سپس هیئت رئیسه منتخب اداره جلسه را بعهده می گیرد.

12-5-مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه اتحادیه با تایید اتاق ایران برای کلیه اعضاء لازم التباع می باشد.

12-6-منشی جلسه موظف است صورت جلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضاء حاضر به امضای هیئت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

12-7-حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، موسس و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهارنظر خواهد نمود.

12-8-دبیرخانه اتحادیه باید صورت جلسات مجامع عمومی (عادی، موسس، فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده 13- مجامع عمومی بر سه نوعند:

-        مجمع عمومی عادی؛

-        مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده؛

-        مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 14-مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحا̋ ظرف مدت چهارماهه اول سال مالی وفق ماده 12 تشکیل می¬گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق¬العاده

15-1-استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت مدیره؛

15-2-استماع گزارش بازرس؛

15-3-بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه اتحادیه؛

15-4-استماع گزارش هیئت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

15-5-تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه، و دستورالعمل و آیین نامه های پیشنهادی هیئت مدیره؛

15-6-انتخاب یا عزل یا قبول استعفای فردی یا جمعی اعضاء اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

15-7-انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی¬البدل؛

15-8-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛

15-9-کلیه مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره1-هیئت مدیره می بایست حداقل بیست روز پیش از تاریخ مجمع گزارش های خود را آماده و جهت بررسی به بازرس اتحادیه ارائه نماید. بازرس می تواند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفا̋ با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی های لازم اقدام نماید.

تبصره 2-بدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

ماده 16-در صورتیکه در مجمع عمومی عادی عملکرد هیئت مدیره یا صورت های مالی به تصویب مجمع نرسد هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تایید مجدد گزارش مالی و عملکرد هیئت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی می تواند با رعایت مقررات ماده 12 بطور فوق العاده با دستور انتخاب هیئت مدیره برگزار می¬شود.

ماده 17-هیئت مدیره می بایست حداقل 30 روز قبل از اتمام مدت ماموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12 نماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 18-مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 19-مجامع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضا حاضر در جلسه معتبر می باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می¬یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

تبصره: در زمان انتخابات هیئت مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح ماخوذه می باشد.

ماده 20- وظایف و اختیارت مجمع عمومی فوق العاده:

الف-تغییر و اصلاح اساسنامه اتحادیه؛

ب-انحلال اتحادیه و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه؛

تبصره:هر گونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تایید اتاق ایران برسد.

ماده 21-مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء اصلی اتحادیه رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 22-در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده12 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضاء و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با آراء مثبت دو سوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 23-با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکقر طرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 12 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید. در صورت استنکاف هیئت مدیره، بازرس می تواند راسا̋ با رعایت ماده 12 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 24-با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضاء مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق-العاده، هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیئت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12 دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی  و حصول اطمینان از عدم توجه هیئت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 25-چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه، راسا̋ نسبت به دعوت از اعضاء و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

ماده 26-در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمت است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی خودبخود منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 27-چنانچه نماینده حقوقی اتحادیه پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام کتبی شخص حقوقی، بخودی خود از سمتی که در اتحادیه دارد معزول و هیچگونه سمتی در اتحادیه نخواهد داشت و عضو علی البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

ماده 28- هیئت مدیره :

ماده 1-28-هیئت مدیره اتحادیه مرکب است از (7) نفر عضو اصلی و (2) نفر عضو علی البدل که توسط مجمع عمومی عادی و یا عادی بصورت فوق العاده از بین اعضاء حاضر برای مدت سه سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

ماده -2-28- شرایط عضویت در هیئت مدیره:

الف-حداقل سه سال سابقه عضویت در اتحادیه را داشته باشد.

ب-تحصیلات: حداقل دیپلم

ج-دارای کارت معتبر بازرگانی/عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه.

ماده 29-هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر بعنوان رئیس، دو نفر بعنوان نایب رئیس، یک نفر بعنوان خزانه¬دار، یک نفر بعنوان منشی و دو نفر را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب خواهد نمود.

تبصره: هیئت مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیئت مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.

ماده 30-هر یک از سمتهای هیئت مدیره توسط هیئت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب میباشند.

ماده 31-در صورت استعفاء و یا عزل نصف به علاوه یک اعضاء اصلی هیئت مدیره، بدوا̋ اعضاء علی البدل جایگزین و چنانچه هیئت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهد، برای مابقی اعضاء هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده با دستور انتخابات هیئت مدیره برگزار خواهد شد.

ماده 32-هیئت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس با حضور چهار نفر از اعضاء هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده 33-در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده 34-جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء اصلی هیئت اصلی هیئت مدیره رسمیت پیدا میکند.

ماده 35-اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است.

ماده 36-تصمیمات هیئت مدیره با رأی حداقل چهار نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده37-از مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره صورت جلسه ای توسط دبیر تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد. اعضاء مخالف مصوبات می توانند ضمن امضاء، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضاء تصریح نمایند.

ماده 38-هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را خارج از اعضاء هیئت مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می-نماید.

تبصره1-هیئت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره2-سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیرمتوالی در طول یکسال در جلسات هیئت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیئت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد.

تبصره3-دبیر می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده 39-برای انجام امور اداری و اجرائی اتحادیه دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیئت مدیره تاسیس می¬گردد.

 

ماده40-وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه برخوردار است. وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

40-1-افتتاح انواع حسابهای جاری و پس انداز بنام اتحادیه در بانک های مجاز و واریز کلیه وجوهات اتحادیه و پرداخت هزینه¬ها از این حسابها؛

40-2-تعیین امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

40-3-اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

40-4-عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب اتحادیه؛

40-5-عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب؛

40-6-استخدام و عزل و نصب دبیر اتحادیه و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت ها؛

40-7-اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدیدنظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری؛

40-8-اقدام به هر نوع امر از اموری که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه واگذار می گردد؛

40-9-تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، هیئت ها و مراجع داخلی و خارجی؛

40-10-تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه اتحادیه در چارچوب اساسنامه؛

40-11-تدوین برنامه، بودجه و آیین نامه¬ها و دستور العمل ها اتحادیه جهت ارائه به مجمع عمومی؛

40-12-تهیه صورت دارایی و دیون اتحادیه، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

40-13-ارسال گزارش های سالانه از عملکرد اتحادیه به اتاق ایران؛

40-14-تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان  پرسنل بر اساس پیشنهاد دبیر؛

40-15-تدوین سیاست ها و خط مشی های کلان اتحادیه جهت ارائه به مجمع عمومی؛

40-16-تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست ها و برنامه های اتحادیه؛

40-17-همکاری با اتاق ایران و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی ، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 41- اختیارات دبیر را هیئت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر است:

41-1-تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت و بلندمدت) اتحادیه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

41-2-تهیه و تدوین پیش نویس بودجه اتحادیه و ارائه آن به هیئت مدیره ؛

41-3-تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی اتحادیه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

41-4